VEDTÆGTER FOR HJALLERUP IDRÆTSFORENING

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Hjallerup Idrætsforening. Den er hjemmehørende i Hjallerup, i Brønderslev Kommune.

 

§ 2 Formål

Foreningens primære formål, er at dyrke håndbold, fodbold og E-sport, og med udgangspunkt i fællesskabet og det social liv i klubben at udbrede kendskabet til disse idrætsgrene. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

§ 3 Tilhørsforhold

Foreningen skal være medlem af Dansk Håndboldforbund, Dansk Boldspil Union og DGI. Herudover træffer bestyrelsen beslutning om eventuelt medlemskab af andre organisationer, såfremt det skønnes at være til gavn for foreningen.

 

§ 4 Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver uanset alder.

Optagelse af passive medlemmer kan ligeledes ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til at udøve idræt, men er valgbare til bestyrelsen.

Medlemmerne er forpligtiget til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

 

§ 5 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen eller et medlem af et af foreningens underudvalg.

 

§ 6 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren eller et bestyrelsesmedlem/ underudvalgsmedlem. Der skal betales kontingent for det år, hvor udmeldelsen finder sted.

 

§ 7 Kontingent

Kontingentet fastsættes af de enkelte afdelinger.

Kontingent for passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

Opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet skal betales rettidigt i henhold til betalingsbetingelserne der skal påføres opkrævningen.

 

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser, herunder betaler kontingent rettidigt.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

 

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 10 dages varsel ved annoncering i den lokale avis og/eller via de sociale medier.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er åben for alle.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, trænere, ledere, æresmedlemmer samt passive medlemmer.

Stemmeberettigede skal være fyldt 15 år.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.
  3. Udvalgsformændenes beretning.
  4. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  5. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelse.
  8. Valg af en suppleant.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

 

§ 11 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt et medlem forlanger det.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 13 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 5 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Der vælges 3 eller 5 medlemmer, samt 1 suppleant til hovedbestyrelsen. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Herudover består bestyrelsen af formændene fra håndbold-, fodbold- og E-sport udvalgene.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen, med en formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen udpeger en kasserer – denne behøver ikke være medlem af bestyrelsen, men har i så fald ikke stemmeret.

De 3 eller 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen afgår skiftevis som følger:
- ved 3 medlemmer: 2 i lige år og 1 i ulige år

- ved 5 medlemmer: 2 i lige år og 3 i ulige år.

Suppleanten vælges for et år ad gangen. Indtræder suppleanten i hovedbestyrelsen, sidder suppleanten i den valgperiode der indtrædes for.

Valgbare til bestyrelsen er personer der er fyldt 18 år. Ud over de tre udvalgsformænd kan ingen sidde i et håndbold/fodbold/E-sportsudvalg samtidig med at de er valgt til hovedbestyrelsen.

 

§ 14 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

 

§ 15 Revision

Foreningen har to revisorer. Der vælges én hvert år for 2 år ad gangen.

Revisoren skal hvert år i løbet af 1. kvartal gennemgå årsregnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og årsregnskabet forsynes med en påtegning.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 16 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i samarbejde med et andet medlem af hovedbestyrelsen.

Køb, salg eller pantsætning af jord eller fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal alle former for lån på over 100.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

De nævnte beløb indeksreguleres.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

§ 17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 18 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Eventuelt overskydende midler, efter betaling af alle skyldige beløb, ved foreningens ophævelse skal indsættes på konto i pengeinstitut i mindst 3 år til disposition for en ny forening af samme kategori i samme lokalområde i kommunen. Kontoen, der skal stå under administration af Idrætssamvirket, overgår efter den anførte periode til en fond til fordel for de øvrige medlemsforeninger i hele kommunen under Idrætssamvirket.

 

 

§ 19 Sportslige aktiviteter

Foreningens sportslige aktiviteter varetages af henholdsvis håndboldudvalg, fodboldudvalg og
E-sportsudvalg.

De tre udvalg består af 5, 7 eller 9 medlemmer og 2 suppleanter valgt på medlemsmøde.

Det eksakte antal udvalgsmedlemmer bestemmes på det årlige medlemsmøde.

Alle medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen - såfremt en suppleant indtræder i et udvalg, sidder suppleanten i den periode der indtrædes for.

 

Kan der på det ordinære medlemsmøde ikke findes minimum 5 personer til udvalget, skal der indkaldes til et nyt medlemsmøde.

Det ekstraordinære medlemsmøde skal afholdes senest 4 uger efter det ordinære medlemsmøde.

For så vidt angår krav til indkaldelsen gælder samme bestemmelser som for det ordinære medlemsmøde.

Kan der ikke vælges minimum 5 personer til udvalget på det ekstraordinære medlemsmøde, bliver hovedbestyrelsen i Hjallerup Idrætsforening beslutningsansvarlig i afdelingen, indtil et udvalg er valgt eller nedsat.

 

Medlemsmødet i håndbold afholdes hvert år inden den 1/3

Medlemsmødet i fodbold afholdes hvert år inden den 1/11
Medlemsmødet i E-sport afholdes hvert år inden den 1/11

 

Medlemsmøderne indvarsles i den lokale avis og/eller via de sociale medie med mindst 10 dages varsel.

Dagsorden:      1. Valg af Dirigent

2. Formandens beretning

3. Orientering om afdelingens økonomi

4. Beretning fra evt. underudvalg

5. Valg til udvalget

6. Valg af suppleanter til udvalget

7. Eventuelt

Konstituering i de tre udvalg finder sted på første møde efter medlemsmødet. Udvalgene skal som minimum have formand, næstformand, økonomiansvarlig og sekretær.

Det nye håndboldudvalg træder i funktion den 1/4.

Det nye fodboldudvalg træder i funktion den 1/12 og de gamle medlemmer stopper først den 1/2.

Det nye E-sportsudvalg træder i funktion den 1/12.

 

Stemmeret på medlemsmøderne i de respektive udvalg har: aktive medlemmer, trænere, ledere, passive medlemmer samt HIF's hovedbestyrelse.

Stemmeberettigede skal være fyldt 15 år.

Valgbare er alle der er fyldt 18 år.

Ved udvalgsmøderne tages referat af sekretæren – efterfølgende fordeles referaterne til hovedbestyrelsen og de tre udvalg.

De tre udvalg er ansvarlige overfor hovedbestyrelsen i forhold til såvel det økonomiske som det sportslige i afdelingerne.

Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde fratage et udvalg sine beføjelser – såfremt det pågældende udvalg har misligholdt det økonomiske eller sportslige.

 

Vedtaget på generalforsamling d. 28. marts 2019.

 

 

Dirigent, Niels Ole Nielsen